કાવ્ય વિશે પંડિતો  

પાંચ કલા – સ્થાપત્ય, શિલ્પ, સંગીત, ચિત્ર અને કાવ્ય (સાહિત્ય). કાવ્ય સૌથી પ્રભાવશાળી માધ્યમ છે.

रीतिरात्मा काव्यस्य वामन
काव्यस्यात्मा ध्वनिःआनंदवर्धन
वाक्यं रसात्मकं काव्यम् विश्वनाथ

2 Responses

  1. વાહ ખુબ સરસ

  2. કાવ્યની સરસ વ્યાખ્યાઓ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: