કવિ અદમ ટંકારવીના હસ્તાક્ષરમાં ગઝલ * Adam Tankarvi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: