‘કાવ્યવિશ્વ’ 

કાવ્યસાહિત્યના તમામ પાસાંઓનો સમાવેશ કરતી સૌ પ્રથમ ગુજરાતી વેબસાઇટ સંપાદક  : લતા હિરાણી અમદાવાદ  સંપાદક પરિચય કુલ પ્રકાશિત પુસ્તકો : વીસ 20 સાહિત્યક્ષેત્રે સન્માનો બે એવોર્ડ આંતરરાષ્ટ્રીય : આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દી સમ્મેલન બાલી અને મિલાન (ઈટાલી) એક એવોર્ડ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ : રાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા...