સ્નેહરશ્મિ ~ દિશ દિશ

દિશ દિશ ચેતન રેડી ~ સ્નેહરશ્મિ

દિશ દિશ ચેતન રેડી
વન વન આંકો નૂતન કેડી !

ઊંચી નીચી હોય ધરા છો,
હોય કઢંગી ટેડી;
સરળ તહીં પદ-રેખા પડી
સાથ રહો સૌ ખેડી !
વન વન આંકો નૂતન કેડી !

પૂરવ ને પશ્ચિમને ભેદી,
ઉત્તર દક્ષિણ છેદી;
કાળ અને સ્થળના કાંટાળા
ફેંકો થોર ઉખેડી !
વન વન આંકો નૂતન કેડી !

ભૂત ભાવિના ગોફણ ગૂંથી,
રવિ-શશી ગોળા ફેંકી,
અગમ અલખનું નિશાન તાકી,
ચાલો જગ-તમ ફેડી !
વન વન આંકો નૂતન કેડી !

ઝીણાભાઈ દેસાઈ ‘સ્નેહરશ્મિ’

માનવ તરીકે કઢંગી કેડીને ખેડવાની જ નથી, અગમ અલખના નિશાન તાકી એ નૂતન કેડીને અજવાળવાની પણ છે…. એક ઉદાત્ત સ્વપ્ન માનવજાત માટે ! 

કવિના જન્મદિવસે સ્મૃતિવંદના સહ… 

OP 16.4.22

***

છબીલભાઈ ત્રિવેદી

17-04-2022

કવિ સ્નેહરશ્મિ ની રચના તેમના જન્મદિવસે ખુબ સમયોચિત સરસ આભાર

સાજ મેવાડા

16-04-2022

ખૂબ સરસ માર્મિક ગીત. સ્મૃતિ વંદન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: