🌹9 નવેમ્બર અંક 3-1012🌹 

www.kavyavishva.com

🌹મણિલાલ હ. પટેલ ~ ગામ પાછું સપનામાં આવ્યું છે

🌹મણિલાલ હ. પટેલ ~ પેલી દૂરની ધુમ્મસભરી ટેકરી

🌹કાવ્ય ~ મણિલાલ હ. પટેલ અનુવાદ ડો. પિયુષ જોશી

🌹મણિલાલ હ. પટેલ – કવિ પરિચય

🌹કવિ મણિલાલ હ. પટેલના હસ્તાક્ષરમાં કાવ્ય

🌹જ્યોતિષ જાની ~ રાત્રિની શ્વેત છાયામાં

🌹જ્યોતિષ જાની ~ ત્રાટક તો મેં કર્યું

🌹રમેશ પારેખ ~ તારું પહેલા વરસાદ સમું આવવું

🌹રમેશ પારેખ ~ દર્પણ-શી આંખ તમે ફેરવી લીધી ને

🌹વિશેષ : ડો. વર્ષા દાસ, શીતલ જોશી, મણિલાલ હ. પટેલ, જ્યોતિષ જાની, નિનુ મઝુમદાર, રાજુ નાગર ‘સલિલ’

🌹નવેમ્બર આખો રમેશોત્સવ

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: