🌹1 ડિસેમ્બર અંક 3-1034🌹

www.kavyavishva.com

🌹મણિલાલ હ. પટેલ ~ મન માને તો મળજો

🌹મણિલાલ હ. પટેલ ~ કાગળો અક્ષર વગર તે આપણે

🌹મકરંદ દવે ~ માધવ મોરપિચ્છ અવલોકે

🌹મકરંદ દવે ~ મારો અનહદ સાથે નેહ!

🌹આસ્વાદ : સુન્દરમ્ ~ ભલો રે ઘોડો ને ભલાં ખેતરાં

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: