કવિ હસિત બુચના હસ્તાક્ષરમાં કાવ્ય Hasit Buch

3 Responses

  1. કવિ શ્રી ના હસ્તાક્ષર મા કાવ્ય ગમ્યું

  2. Saryu Parikh says:

    “પીંજરાં રહ્યાં ટાંપતાં, રહે મન મારું હરતુંફરતું.” આખી રચના ઉત્તમ. બરાબર મ્હાણી. કવિશ્રી હસિત બુચ અને નાથાલાલ દવેને ઘરે કવિતા ગોષ્ટિની યાદ સાથે વંદન. સરયૂ પરીખ.

  3. ખૂબ જ સરસ કાવ્ય, કવિ શ્રી બુચના અક્ષરમાં

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: