રમેશ પારેખ ~ બાપુના ગઢમાં * Ramesh Parekh

www.kavyavishva.com
*કિંતુ એક જ ખોટ, આજ અહીં ના એક્કેય બારોટ છે*