ડો. કલામની કલમે કવિતા Dr. Abdul Kalam

* If you want to leave your footprints *
www.kavyavishva.com