🌹28 જાન્યુઆરી અંક 3-1087🌹

*અનિલ ચાવડા ~ ભરેલાં છો જ નહિ*

*અનિલ ચાવડા ~ તમને ખાલી મળવું’તું*

*રાજેન્દ્ર શાહ ~ કેવડિયાનો કાંટો સ્વર માધવી મહેતા*

*રાજેન્દ્ર શાહ ~ નિરુદ્દેશે સંસારે*

*વિશેષ : આગમ શાહ, રાજેન્દ્ર શાહ, W  B  Yeats, પંડિત જસરાજ અને રવીન્દ્ર પારેખ*

*‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર*

www.kavyavishva.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: