એષા દાદાવાળા : કવિતા લખતી હોઉં ત્યારે

કવિતા લખતી હોઉં

ત્યારે

તારી સાથે વાત કરતી હોઉં

એવું લાગે છે

એટલે કે

જ્યારે-જ્યારે

તારી સાથે વાત નથી થતી

ત્યારે-ત્યારે

કવિતા લખતી હોઉં છું

તું આવી શકે તો આવ

હવે મારે કવિતા લખવી બંધ કરવી છે, બસ !!  

~ એષા દાદાવાળા

મૂળ પોસ્ટીંગ 20.10.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: