સર્જક પરિચય : કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી * Krushnalal Shridharani * Shraddha Shridharani

www.kavyavishva.com
*એમનો પહેલો કાવ્યસંગ્રહ ‘કોડિયાં’ 1934માં પ્રસિદ્ધ થયો; જ્યારે ‘પુનરપિ’ મરણોત્તર બીજો કાવ્યસંગ્રહ ઈ. સ. 1961માં.*