અમૃત ઘાયલ ~ મોસમ સરસ છે Amrut Ghayal

મોસમ સરસ છે, કોણ કહે છે સરસ નથી,
પણ એનો શો ઈલાજ કે આજે તરસ નથી !

વસ્તીય હોવી જોઈએ થોડીક ઘર વિશે,
ઘર વાસ્તે ચાર દીવાલો બસ નથી.

મળવું અવશ્ય આપણે વિશ્વાસ છે મને,
ખૂબ નિકટ છે, દૂર બહુ દિવસ નથી.

પામી શક્યું છે કોણ ભલા દિલની ચાલને,
પકડી શકાય હાથેથી એવી નસ નથી.

ઘાયલ સુકાળમાં છે મરવા તણી મઝા
મરવું છે તો બહુ માઠું વરસ નથી.

~ અમૃત ઘાયલ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: