કાવ્યવિશ્વનું ગૌરવ * Kavyavishva * Lata Hirani *

‘કાવ્યવિશ્વ’નો સમાવેશ ‘ચિત્રલેખા’માં – 2021ના 51 ગૌરવવંતા ગુજરાતીઓ

‘કાવ્યવિશ્વ’ અંગે ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના અધ્યક્ષ શ્રી ભાગ્યેશ જહાએ કરેલી મુલાકાત

‘કાવ્યવિશ્વ’ અંગે દૈનિક ‘નવગુજરાત સમય’, ‘ગુજરાત ટુડે’ અને ‘અનન્ય સીટી સુરત’માં ફોટા સાથે લેવાયેલી નોંધ.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: