કવિ વિપિન પરીખના હસ્તાક્ષરમાં કાવ્ય * Vipin Parikh

1 Response

  1. કેટલી સહજ રીતે મૃત્યુ પછી પોતે ન હોવાનું ઓફીસનું ચિત્ર ઉપસાવ્યું છે, અને સ્વિકાર પણ. વાહ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: