જયેન્દ્ર શેખડીવાળા ~ મેરો રામજી * Jayendra ShekhaDiwala

મેરો રામજી 

મેરો રામજી  પધાર્યો  મેરે હૃદયમેં

            હૃદય મેરો ભયો આજ અયોધ્યા

અયોધ્યાકી ગલિયનમેં તોરી  બાલક્રિડાયેં જાગ ઊઠી

અભ્યુદયકી  લાલિમા  ભી મનમોજી હોકે નાચ ઊઠી

મેરો રામજી  પધાર્યો  મેરે હૃદયમેં

           હૃદય મેરો ભયો આજ અયોધ્યા

મનકી બગિયાં ખિલ ઊઠી હૈ,ગાયે લોગકે મનકે મયુરા

અબ હોગા રામરાજ્ય તોરા,સપના હોગા સબકા પૂરા

મેરો રામજી પધાર્યો મેરે હૃદયમેં

            હૃદય મેરો ભયો આજ અયોધ્યા

ખુશહાલ હોગારાષ્ટ્ર ઔર રાષ્ટ્રભક્તિસે ભરી પિયાલી

ભારતહોગા નયા ઈકભારત, વિશ્વ હોગા ગૌરવશાલી

મેરો રામજી પધાર્યો મેરે હૃદયમેં

            હૃદય મેરો ભયો આજ અયોધ્યા

~ જયેન્દ્ર શેખડીવાળા

3 Responses

  1. ઉમેશ જોષી says:

    જય શ્રી રામ… સરસ રચના.

  2. ખુબ સરસ રચના

  3. વાહ, સુંદર રચના

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: