🌹30 નવેમ્બર અંક 3-1033🌹

www.kavyavishva.com

🌹નિરંજન રાજ્યગુરુ ~ બસ આખર માગું એટલું મારો બદલે નહીં કો’ રંગ

🌹રમેશ પારેખ ~ કોણ વરસાદનું કદ જુએ છે

🌹સેતુ : સર્જકની આંતરકથા ~ સં. ઉમાશંકર જોશી

🌹વિશેષ ~ રાહુલ મહેતા ‘રાહ’, બુદ્ધદેવ બસુ બંગાળી કવિ

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: