🌹7 નવેમ્બર અંક 3-1010🌹 

www.kavyavishva.com

🌹દીનાનાથ વ્યાસ ~ આપણે પામી શક્યા ના કાળના અણસારને

🌹કલ્યાણજી વિઠ્ઠલભાઈ મહેતા ~ હામ મૂક્યે શું થાયે?

🌹રમેશ પારેખ ~ જળને કરું જો સ્પર્શ તો જળમાંથી વાય લૂ

🌹રમેશ પારેખ ~ ઝાડ એના પાંદડાંને પૂછે છે- કેમ ?

🌹ગઝલની ભાષા ભાગ 4 ~ રવીન્દ્ર પારેખ

🌹વિશેષ : કલ્યાણજી વિઠ્ઠલભાઈ મહેતા, દીનાનાથ વ્યાસ, જૈમિન ઠક્કર ‘પથિક’   

🌹નવેમ્બર આખો રમેશોત્સવ

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: