ઊજમશી પરમાર ~ અમલ ચડે Ujamashi Parmar

અમલ ચડે જો અસલ
આતમો જઈ ચડતો આકાશે.
પરહરવાના પંથક એવા
પથરાતા પગતાશે.

મનમાં મગન થવાને
ખોલો દેહી તણા દરવાજા.

રત થાનારા રડ્યાખડ્યા,
ઝરડે અટવાતા ઝાઝા;
ઊતરે ભારો ભરમ તણો તો
હીંચો જઈ હળવાશે.

અધવચ ઊભા હડી કાઢતા
પોગ્યા જઈ પગપાળા.

આરત અસલી ધરાવનારા
બેઠાં બાંધી માળા;
સુરતા સંગે રમતાં રમતાં
ઝળહળ મારગ થાશે.

~ ઊજમશી પરમાર

3 Responses

  1. સરસ મજાની રચના ખુબ ગમી અભિનંદન કાવ્યવિશ્ર્વ

  2. Minal Oza says:

    સહજ રીતે ઊતરી આવેલી રચના. અભિનંદન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: