સંજય ચૌહાણ ~ જેવું * Sanjay Chauhan

કોરોના કાવ્યો

આંખમાં પલળ્યા કરે વ્યવહાર જેવું.
આ વખત લાગે નહીં તહેવાર જેવું.

ના ખરીદી કે નથી વેચાણ જેવું
બંધ છે સઘળું, નથી સંચાર જેવું

બીજ, છઠ, આઠમ ગયો શ્રાવણ ય કરો
ના મળ્યા મેળે છે મનમાં ભાર જેવું.

ઓશિયાળાં બાળકો દેખી મા રડે છે
આજ ઘરમાં ના બન્યું કંસાર જેવું.

જો છે કોરોના છતાં હસતા રહેજો
જીવશું કાલે સજી શણગાર જેવું.

~ સંજય ચૌહાણ

સૌજન્ય : સાહિત્યસેતુ ઇજર્નલ

OP 21.12.2020

1 Response

  1. 'સાજ' મેવાડા says:

    એક માની તહેવારમાં વેદના, વાહ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: