વર્ષા બારોટ ~ હજુ હમણાં જ * Varsha Barot

* આ નિરાશાની કવિતા છે? ‘હા’. અલબત્ત આ શરતવાળી વાતના જવાબમાં નિરાશાના સંદર્ભે ‘ના’ પણ મળી શકે. *
www.kavyavishva.com