‘નસીમ’ ~ વિશ્વપથમાં વિહાર Nasim   

* વિશ્વપથમાં વિહાર મારો છે; ઊંડે જીવનગુબાર, મારો છે.*
www.kavyavishva.com