નરસિંહ મહેતા ~ અખિલ બ્રહ્માંડમાં

અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું, શ્રીહરિ, જૂજવે રૂપે અનંત ભાસે;

દેહમાં દેવ તું, તેજમાં તત્ત્વ તું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે.

પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, ભૂધરા! વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશે;

વિવિધ રચના કરી અનેક રસ લેવાને, શિવ થકી જીવ થયો એ જ આશે.

વેદ તો એમ વદે, શ્રુતિ-સ્મૃતિ શાખ દે; કનક-કુંડળ વિશે ભેદ ન્હોયે:

ઘાટ ઘડિયા પછી નામરૂપ જૂજવાં, અંતે તો હેમનું હેમ હોયે.

ગ્રંથ ગરબડ કરી, વાત નવ કરી ખરી, જેહને જે ગમે તેને પૂજે;

મન-વચન-કર્મથી, આપ માની લહે, સત્ય છે એ જઃ મન એમ સૂઝે.

વૃક્ષમાં બીજ તું, બીજમાં વૃક્ષ તું, જોઉં પટંતરે એ જ પાસે;

ભણે નરસૈંયો એ મન તણી શોધના પ્રીત કરું, પ્રેમથી પ્રગટ થાશે.

~ નરસિંહ મહેતા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: