રાવજી પટેલ ~ આપણને જોઈ * અનુ. પંચમ શુક્લ * Ravji Patel * Pancham Shukla

આપણને જોઈ – રાવજી પટેલ

આપણને જોઈ
પેલા બગીચામાં લીલોતરી સળવળે.

આપણને જોઈ
પેલા પતંગિયા હજીયે તે ઊડ્યા કરે.

આપણને જોઈ
પેલી ડાળીઓ પ્હેરી લે છે ફૂલ-મોડ.

આપણને જોઈ
પેલા ઝૂ માં આણી સારસની એક જોડ.

આપણને જોઈ
પેલા છોકરાઓ વર-વહુ બન્યા કરે.

આપણને જોઈ
પેલા ઘરડાંને ચપોચપ દાંત ફૂટે.

~ રાવજી પટેલ

Seeing us,
The greenery of that garden quivers.

Spotting us,
Those butterflies continue to fly.

Viewing us,
Those tree-trunks crown flowers.

Observing us,
That zoo is brought with a pair of cranes.

Staring at us,
Those children play at brides and grooms.

Eying us,
Those elders teeth again.

અનુવાદ : પંચમ શુક્લ

OP 12.7.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: