શ્રી રમેશ તન્નાના પુસ્તક ‘સમાજની શ્રદ્ધા’માં ‘કાવ્યવિશ્વ’ અંગે * Ramesh Tanna * Kavyavishva * Lata Hirani

* ગુજરાતી શબ્દવિશ્વમાં લતા હિરાણીનું નામ સન્માન સાથે લેવાય છે. * www.kavyavishva.com