નોંધ

‘કાવ્યવિશ્વ’માં ભેટ આવતા કાવ્યસંગ્રહોનું લિસ્ટ આ વિભાગમાં મુકાતું. હવે એ બંધ કર્યું છે.

આપ કાવ્યસંગ્રહ મોકલશો તો અનુકૂળતા પ્રમાણે એમાંથી કાવ્ય લઈ શકાશે.

આભાર

સંપાદક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: