બકુલેશ દેસાઇ ~ થયો છે કોરોના પડોશી!

થયો છે કોરોના પડોશી!

મારે ફળિયે છવાઈ ખામોશી!

બહુ સૂણ્યું ને જોયું, કેવાં અપલખ્ખણ છે એનાં !

હશે, હોય, આપણને શું ? જેવાં ભાયગ જેનાં !

પણ એના અહીં પગપેસારાથી ફફડે મહેતા-દોશી … થયો છે0

Hi! Hello! શું કહેવું એને? શાહુકાર એ ચીનનો !

એજન્ટ જ એ તો ચાઉમાઉ..પિંગ જિનનો !

ક્યારે એનાથી છૂટશે પીછો?  કહો તો ટીડા જોશી?! … થયો છે0

હસતાં-રમતાં..ગાતાં-ખાતાં.. રાતરાતભર..

ખુલ્લાં મન શા, મોં પણ ખુલ્લાં ! ક્યાં કોનો ડર?!

ઘરથી કાઢો એને કોઈ..ભલે મરે એક ડોશી ! … થયો છે  

– બકુલેશ દેસાઇ

સૌજન્ય : રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર

OP 10.12.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: