મનહર મોદી ~ ક્યાં છે?

મકાનો, માણસો જોયાં, નગર ક્યાં છે?
બધું હાજર છતાંયે એક ઘર ક્યાં છે?

પહેરો હોય છે જ્યાં વૃક્ષની ફરતે,
ખૂલીને જીવવાની પણ કદર ક્યાં છે?

નથી પાદર, નથી ગોચર, નથી વગડો,
ભર્યા અચરજ સમી નભની અસર ક્યાં છે?

નથી મળતી નિખાલસ જિંદગી ક્યાંયે,
ભરોસો કેળવે એવી નજર ક્યાં છે?

ઉઠાવી બોજ ચાલ્યો જાય છે એમ જ,
હશે ક્યાં માનવી જીવનસભર, ક્યાં છે?

નથી એ બોલતો કે બોલવા દેતો,
સરસ સંવાદની એને ખબર ક્યાં છે?

~ મનહર મોદી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: