મુકુલ ચોક્સીના હસ્તાક્ષરમાં ગઝલ * Mukul Choksi

3 Responses

  1. ગઝલ રચવા વિષે ઘણું
    કહેવાયું છે, એમાં આ વિષેશ.

  2. ઉમેશ જોષી says:

    ખૂબ સરસ મત્લા..
    રોચક ગઝલ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: