‘વિશ્વા’ આયોજિત સ્ત્રી સર્જકો માટે એકાંકીલેખન સ્પર્ધા

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ સંચાલિત

‘વિશ્વા’ આયોજિત

સ્ત્રી સર્જકો માટે એકાંકીલેખન સ્પર્ધા

એકાંકી 25થી 35 મિનિટમાં ભજવી શકાય એવું

કોઈપણ સ્ત્રી સર્જક, કોઈપણ સ્થળેથી ભાગ લઈ શકે

એક સર્જકની એક જ મૌલિક અને અપ્રકાશિત કૃતિ

એકાંકી યુનિકોડ ફોન્ટમાં ટાઈપ થયેલું વર્ડ અને PDF ફાઇલમાં મોકલવું

એકાંકી vishvavishvakosh@gmail.com પર મોકલવું

એકાંકીના મથાળે અને emailના વિષયમાં ‘વિશ્વા એકાંકીલેખન સ્પર્ધા’ લખવું

એકાંકી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ 1 સપ્ટેમ્બર 2023

ઇનામો : પ્રથમ રૂ.11000/ * દ્વિતીય રૂ.7000/  * તૃતીય રૂ.5000/ * પ્રોત્સાહન રૂ.2000/

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: