વિનોદ અધ્વર્યુ ~ સાંજ  

* અહો ! આજ, લાગે કેવી સુંવાળી આ સાંજ ! *
www.kavyavishva.com