રક્ષા શાહ ~ બે ગઝલ

* સૂર્યના પહેલા કિરણ જેવી ગણી છે * ગામમાં માલદાર લાગે છે *
www.kavyavishva.com