જિજ્ઞા ત્રિવેદી ~ હશે Jigna Trivedi

* કવિતાનો ચિર સનાતન વિષય ‘પ્રેમ’ અહીં પથરાયેલો છે. *
www.kavyavishva.com