ઇલિયાસ શેખ ~ એક દિ એકાદ ક્ષણ

* એક દિ એકાદ ક્ષણ જળ સપાટી જો ઘટે *
www.kavyavishva.com