સંજય ચૌહાણ ~ જેવું Sanjay Chauhan

આંખમાં પલળ્યા કરે વ્યવહાર જેવું.
આ વખત લાગે નહીં તહેવાર જેવું. ~ સંજય ચૌહાણ