જેઠાલાલ ના. ત્રિવેદી

* અંધારું ટાળવાને ઈશ અવનિનું *
www.kavyavishva.com