‘ચિત્રલેખા’ના વાર્ષિક એકાવન ગૌરવવંતા ગુજરાતીઓમાં સ્થાન * Kavyavishva * Lata Hirani

* આવી જ એક નાનકડી પગલી એટલે કવયિત્રી-કટારલેખિકા લતા હિરાણી સંચાલિત વેબસાઇટ ‘કાવ્યવિશ્વ’.*
www.kavyavishva.com