એષા દાદાવાળા ~ રાંધતા આવડે? Esha Dadawala

* એષા દાદાવાળાની ગદ્યકવિતા હંમેશા મનમાં એક જુદી જ અસર છોડી જાય છે.*
www.kavyavishva.com