🌹દિનવિશેષ 18 એપ્રિલ 2023🌹 

🌹દિનવિશેષ 18 એપ્રિલ 2023🌹 

www.kavyavishva.com 

જીત્યે વધતું વેર, હાર્યાને નિદ્રા નહિ,
સદાય એને લે’ર, (જે) હારે કે જીતે નહિ ~ ધમ્મપદ

‘કાવ્યવિશ્વ’ વોટ્સ એપ ગ્રુપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.

‘કાવ્યવિશ્વ’.કોમ

પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: