ન્હાનાલાલ ~ વિરાટનો હિંડોળો * Nhanalal

વિરાટનો હિંડોળો ઝાકમઝોળ;
કે આભને મોભે બાંધ્યા દોર;
વિરાટનો હિંડોળો…

પુણ્યપાપ દોર, ને ત્રિલોકનો હિંડોળો
ફરતી ફૂમતડાંની ફોર;
ફૂદડીએ ફૂદડીએ વિધિના નિર્માણમન્ત્ર
ટહુકે તારલિયાની મોર
વિરાટનો હિંડોળો ઝાકમઝોળ.
~ ન્હાનાલાલ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: