રમેશ પારેખ ~ કોઇ ચાલ્યું ગયું * Ramesh Parekh

કોઇ ચાલ્યું ગયું

ખંડમાં આંખ છતની વરસતી રહી, કોઇ ચાલ્યું ગયું, 
શૂન્યતા ખાલી ખીંટીને ડસતી રહી, કોઇ ચાલ્યું ગયું.

છાપરૂં શ્વાસ રૂંધી, ધીમા ધીમા પગલાઓ ગણતું રહ્યું;
ભીંત ભયભીત થઇને કણસતી રહી, કોઇ ચાલ્યું ગયું.

બારીએ બારીએ ઘરનાં ટૂકડાઓ બેસીને જોતા રહ્યા;
સાંકળો બારણે હાથ ઘસતી રહી, કોઇ ચાલ્યું ગયું.

બે’ક પગલાંનો સંગાથ આપીને પડછાયા ભાંગી પડ્યા;
શેરીનાકામાં બત્તીઓ ભસતી રહી, કોઇ ચાલ્યું ગયું.

~ રમેશ પારેખ

1 Response

  1. 'સાજ' મેવાડા says:

    ખૂબ જ સરસ ગઝલ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: