રમેશ પારેખ ~ ક્યાં હવે ભમતી દિશાઓ * Ramesh Parekh

શોધશે અજવાસને

ક્યાં હવે ભમતી દિશાઓ શોધશે અજવાસને
સાંજની ઝાંખી હવાઓ પી ગઈ અવકાશને

શૂન્યતાએ ઓલવી નાખ્યા અવાજોના
સૂઈ રહ્યાં છે ઘાસના મેદાન ઓઢી ઘાસને

ખાલી ઘરમાં દ્વાર ખોલીને પ્રવેશે અંધકાર
ને જતાં નીરખી રહું ઠરતા દીવાના શ્વાસને

છે વિચારોમાં એ ઝરણું પણ ભીંજાવે સાંજને
પાણીની સાથે નથી સંબંધ કંઇ ભીનાશને

~ રમેશ પારેખ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: