અનિલ ચાવડા ~ ફકત થોડા જ દિવસોમાં * Anil Chavda

ફકત થોડા જ દિવસોમાં જે કંટાળી ગયો ઘરમાં.
એ વરસોથી કરી બેઠો છે ઈશ્વર કેદ પથ્થરમા.

અહીંયા કોઈએ ટોળે ન વળવું એમ કહેવાને ;
હજારો માણસો ભેગા થયા છે એક ખંડેરમાં.

‘જીવન પોતેજ બીમારી છે’ એમ કહેનાર એક ફિલસૂફ  
જરા ખાંસી ચડી તો એકદમ ધ્રૂજી ઉઠ્યા ડરમાં!

કબૂતર બાંધતું ‘તું જાદુગરની ટોપીમાં માળો!
એ જોઈ આવી ગઈ શ્રદ્ધા બધાને જાદુમંતરમાં

ગહન અંધારનો કાળો વિષય શિખવાડવા માટે;
વદ્યા શિક્ષક, ‘દીવા કરજો બપોરે ઘરના ઉંબરમાં’

તમારા આંકડા શિકારી નહોતા એ વખતના છે,
હવે ક્યાં એકપણ જોવા મળે છે હંસ સરવરમાં?

ટીવીમાં બેઘરોના ન્યૂઝથી  રડનારને પૂછ્યું,
ઘડીક બાળકને સાચવશો? તો બોલ્યો ‘હેં હેં’ ઉત્તરમાં !

~ અનિલ ચાવડા

OP 25.12.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: