અબ્દુલ્લા પેસિઉ (ઇરાક) ~ અનુ. અનિલ જોશી * Anil Joshi

* અહીં ક્યાંય અજ્ઞાત સૈનિકની કબર છે? *
www.kavyavishva.com