સાંપ્રત : ઉમાશંકર જોશી ~ ભારત * Umashankar Joshi

www.kavyavishva.com
*ભારત નહિ નહિ વિન્ધ્ય હિમાલય, ભારત ઉન્નત નરવર*