ગઝલનો મિજાજ : શકીલ કાદરી

ગઝલ સાહિત્યવિવેચનમાં ‘મિઝાજ’ શબ્દ ઠીકઠીક પ્રમાણમાં ચર્ચાના ચગડોળે ચડ્યો છે. * www.kavyavishva.com