મગનભાઈ પટેલ ‘પતીલ’ ~ બે કાવ્યો

* ના મારે તુજ ભેટ, બક્ષિસ ન વા તારી કૃપા જોઈએ. * આ લીલા લીલા લીમડા તળે *
www.kavyavishva.com