કવિ હરિકૃષ્ણ પાઠકના હસ્તાક્ષરમાં ગઝલ Harikrushna Pathak

* તો એની તુમાખી *
www.kavyavishva.com