અક્કીતમ અચ્યુતન નંબૂદરી

* મલયાલમ ભાષામાં જ્ઞાનપીઠ પ્રાપ્ત કરનારા છઠ્ઠા કવિ *
www.kavyavishva.com