અછાંદસ : ડો. પ્રવીણ દરજી Pravin Darjee

www.kavyavishva.com
*શું સંવેદનની પ્રબળતા જ એવી રહી છે કે જે કવિને અછાંદસ તરફ દોરી જાય છે ? *